Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju - PREDUZETNIKA PIROT
Weather2Umbrella Co. WeatherBox
Pirot
8°C
12°C
Verovatnoca padavina: 30%, Vetar: Sever-Severoistok, Slab vetar, 2.8m/s
9°C
13°C
9°C
13°C
Weather2Umbrella
O nama

Pojavom prvih zanatlija još u srednjem veku javila se potreba zaštite njihovih prava i njihovog rada od nestručnih radnika, kao i potreba zaštite od inostrane konkurencije. U tom cilju osnivali su se Esnafi, kao ekonomske i društvene organizacije zanatlija.
          U Pirotu je još u 14. veku bilo esnafa. Do 1912.g. svaki esnaf radio je zasebno i bio celina za sebe. Te godine stupio je na snagu zakon o radnjama i svi esnafi su ujedinjeni u Zanatlijski esnaf za okrug pirotski.
          Duga tradicija pirota kao trgovačke spone između istoka i zapada, vredni, odgovorni i originalni zanatlije uz uspone i padove, tehničke i tehnološke promene, nastavljaju tradiciju i do dan danas.
          2007.g. u pirotu je osnovano Opšte udruženje preduzetnika. Ono okuplja 1365 preduzetnika i 357 preduzeća. Osnovni ciljevi udruženja su unapređenje rada i poslovanja svih preduzetnika i preduzeća, poboljšanje pravnih i zakonskih uslova rada i razvoja. Za samo godinu dana postojanja ovog udruženja, pokrenute su mnoge akcije, potpisano je više sporazuma i ostvareni su mnogobrojni kontakti i projekti.

Osnovni zadaci Udruženja:
      -1. Inicira, podstiče, pomaže i koordinira aktivnosti na ostvarivanju što povoljnijih uslova za razvoj i rad preduzetnika preduzeća, izgradnju tržišnih odnosa i institucija, poslovne saradnje i sveopšteg razvoja svojih članova, a naročito:
   - učestvuje u obezbeđivanju osnovnih uslova za rad i poslovanje svojih članova, u obezbeđivanju sirovina, repromaterijala i energenata,
   - predlaže donošenje novih i menjanje postojećih propisa i mera koje neposredno i posredno utiču na rad članova,
   - na principu partnerstva, saradnje sa državnim organima i resornim ministarstvima o pitanjima iz oblasti ekonomske i sveukupne razvojne politike,
   - prati, izučava i podstiče sve oblike poslovnog povezivanja svojih članova sa ostalim subjektima privraeđivanja,
   - podstiče i doprinosi obezbeđivanju uslova za svestrano uključivanje svojih članova u sve oblike spoljno-trgovinske razmene roba i usluga,
   - učestvuje u kreiranju kreditne politike finansijskih organizacija, institucija i banaka u skladu sa interesima i potrebama svojih članova,
   - prati tehnička i tehnološka dostignuća u zemlji i inostranstvu od interesa za uspešan rad svojih članova, obezbeđuje informacije i podstiče njihovu primenu,
   - obezbeđuje jedinstven informacioni sistem za svoje članove, za njihove potrebe i potrebe kupaca njihovih proizvoda i korisnika njihovih usluga i drugih zainteresovanih preko banke podataka- berze poslovnih informacija o ponudi i tražnji roba, usluga, opreme, poslovnog prostora, repromaterijala, radne snage, kapitala i dr.

        
2. Inicira,podstiče i izdaje stručne, propagandne i druge publikacije, uputstva i obrasce, organizuje savetovanja, seminare, sajmove, izložbe, revije, takmičenja i druge  slične aktivnosti i u vezi sa tim sarađuje sa odgovarajućim organizacijama i organima;
         3. Učestvuje u pripremi, izradi i zaključivanju granskih, posebnih i pojedinačnih kolektivnih ugovora, prati njihovu primenu i prelaže izmene i dopune;
         4. Obezbeđuje svojim članovima pružanje poslovno-administrativne, stručne i druge pomoći preko stručne službe Udruženja ili specijalizovanih agencija- biroa koje zato osniva ili sa kojima sklapa aranžmane o poslovnoj saradnji;
         5. Podstiče i neguje tradiciju dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala, kao i staleškog organizovanja;
         6. Podstiče i organizuje stručne, sportske i druge susrete, druženja i takmičenja privrednika, njihovih i drugih zaposlenih radnika i građana;
         7. Ostvaruje saradnju sa drugim istim ili sličnim asocijacijama, institucijama, fondovima i zajedinicama po pitanjima od neposrednog interesa za svoje članove;
         8. Vodi registar članova i izdaje uverenja, saglasnosti i druge potvrde iz evidencije koji vodi u okviru ovlašćenja i prava iz zakona;
         9. Obavlja i druge posloive od interesa za svoje članove koji proizilaze iz Zakona i Statuta.

  Programom rada Udruženja bliže se određuju i konkretizuju zadaci Udruženja za svaku poslovnu godinu, odnosno određeni period vremena.
Copyright © 2011 OPŠTE UDRUŽENJE PREDUZETNIKA PIROT
WYSIWYG Web Builder on Facebook
Goran Lilić
PREDSEDNIK
Kod preduzetnika okrenutom tržištu, sve polazi od kupaca pa i rešavane krize. Potrebno je uložiti napore da se sacuva postojece tržište ali i da se pronadje novo. Zato je udruživanje preduzetnika neophodno kao i podrška Države i lokalnih Uprava, a znacaj Udruženja preduzetnika, kao institucije koja okuplja, informiše, promoviše i umrežava preduzetnike, nesaglediva.
         U vremenu kada je industrija na kolenima a ’’e’’ biznis ubrzano juri napred i kada je na pomolu neko sasvim novo doba, nesmemo zaboraviti ulogu coveka, njegovog duha, kreativnosti, tradicije, porordice i društva. Samo na tim osnovama, može se izgraditi novo i zdravo preduzetničko društvo.

Reč predsednika